Obecní úřad

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

OFICIÁLNÍ NÁZEV

Obec Svrkyně

DŮVOD A ZPŮSOB ZALOŽENÍ

Obec je zřízena na základě zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění jako základní územní samosprávné společenství občanů.

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA

Orgány obce jsou zastupitelstvo, starosta a obecní úřad. Orgány zastupitelstva jsou výbory finanční, kontrolní, sociální a kulturní, životního prostředí a Hole, stavebního a územního plánování. Výbory jsou tříčlenné.

Struktura obecního úřadu:

Starosta obce: Bc. František Šafránek
Místostarostka obce: Ing. Eva Čermáková
Zastupitelé:

  • Ing. Milan Zárobský – finanční výbor
  • Jan Frenzl – kontrolní výbor
  • Soňa Holečková – sociální a kulturní výbor
  • Mgr. Ivana Poláčková – výbor pro životní prostředí a Hole
  • Věra Hánělová – výbor pro rozvoj obce

KONTAKTNÍ SPOJENÍ

Adresa:
Obecní úřad Svrkyně, Svrkyně 94, 252 64 Svrkyně
 +420 220 930 689
 obec@svrkyne.cz
 www.svrkyne.cz

Úřední hodiny:
Pondělí 16.30-18.00 – úřaduje starosta a místostarostka
Středa 16.30-18.00 – úřaduje místostarostka

Provozní doba obecního úřadu:
PO, ST : 9.00 – 20.00 hod
ÚT, ČT : 8.00 – 15.00 hod
PÁ : 8.00 – 12.00 hod

Knihovna:
Místní knihovna se nachází v prostorách obecního úřadu a její provozní doba je následující:.
PO : 16.30 – 19.00 hod
ST : 16.30 – 19.00 hod

ID datové schránky: hgvb6xt

BANKOVNÍ SPOJENÍ, IČ

Případné platby můžete poukázat:

Číslo účtu: 35620111/0100, Komerční banka, a.s.

IČ: 00640743
DIČ: není

ROZPOČET OBCE

Viz. elektronická úřední deska.

ŽÁDOSTI O INFORMACE

Získat informace podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, je možné na obecním úřadě v úředních hodinách. Podat žádost o informace lze rovněž poštou na adresu OÚ nebo elektronickou poštou na e-mail OÚ, případně ve schránce umístěné u vchodu do OÚ.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ A DALŠÍCH PODÁNÍ

Podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání (dále jen „žádost“) a obdržet rozhodnutí lze na obecním úřadě v úředních hodinách. Podat žádost lze rovněž poštou na adresu OÚ nebo elektronickou poštou na e-mail OÚ, případně ve schránce umístěné u vchodu do OÚ.

OPRAVNÉ PROSTŘEDKY

Opravné prostředky proti rozhodnutí obecního úřadu se podávají prostřednictvím OÚ, a to ve lhůtě uvedené v poučení tohoto rozhodnutí a za podmínek stanovených v zákoně, na jehož základě bylo příslušné rozhodnutí vydáno. Proti rozhodnutí OÚ při projednávání přestupků v tzv. zkráceném blokovém řízení nelze podat opravný prostředek. Opravné prostředky proti rozhodnutí starosty nebo komise pro projednávání přestupků učiněné ve správním řízení se podávají prostřednictvím úřadovny OÚ, ve lhůtě uvedené v poučení tohoto rozhodnutí a za podmínek stanovených v zákoně, na jehož základě bylo příslušné rozhodnutí vydáno. Proti opatřením starosty nebo zastupitelstva obce v samostatné i přenesené působnosti, která odporují zákonu, lze podat ústně či písemně návrh na pozastavení výkonu tohoto opatření Krajskému úřadu Středočeského kraje. Proti ostatním úkonům orgánů obce opravné prostředky nejsou. Došlo-li rozhodnutím orgánu obce ke zkrácení práv fyzické či právnické osoby, lze podat v souladu s § 247 a násl.zákona č.99/1963 Sb., Občanského soudního řádu, v platném znění žalobu k příslušnému okresnímu soudu, případně v souladu s čl.87, odst.1, písm.d) Ústavy ČR ústavní stížnost k Ústavnímu soudu.

FORMULÁŘE

Formuláře pro podání žádosti, pokud jsou vyžadovány, lze získat podle povahy věci na obecním úřadě. Poučení o jejich vyplňování a o dalších náležitostech podávají pracovníci nebo orgány OÚ.

NÁVODY PRO ŘEŠENÍ NEJRŮZNĚJŠÍCH ŽIVOTNÍCH SITUACÍ

Životní situace – Portál veřejné správy ČR

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ PŘEDPISY

Viz. elektronická úřední deska.

SAZEBNÍK ÚHRAD ZA POSKYTNUTÍ INFORMACÍ

Informace jsou poskytovány bezplatně.

VÝROČNÍ ZPRÁVA PODLE ZÁKONA č.106/1999 Sb.

Viz. elektronická úřední deska.

SEZNAM ORGANIZACÍ

(seznam všech rozpočtových, příspěvkových, zřizovaných, řízených a jiných organizací, které jsou povinným subjektem zřízeny nebo jsou jakkoli pravidelně navázány na rozpočet povinného subjektu)

Obec není zřizovatelem žádné organizace.